ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು!

ಕಾಣಿಕೆಗಳು:

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು:

Executive Officer, Banashankari Temple ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್/ಚೆಕ್ಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ IFSC ಕೋಡ್ MICR ಕೋಡ್
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಡಿಯೂರು ಶಾಖೆ 0884101027065 CNRB0000884 560015069
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಖೆ 1147101010258 CNRB0001147 560015006
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಯಡಿಯೂರು ಶಾಖೆ 0884101055746 CNRB0000884 560015069
ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಖೆ 102001011004332 VIJB0001020 560029006

 

 • Email
 • Phone
  +91-80-26714989
 • Address
  ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ
  ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
  ಬೆಂಗಳೂರು 560070